Wij regelen het, voor jou en je onderneming

 • Meer dan alleen boekhouding: Wij bieden fiscaal en juridisch advies
 • Meer dan getallen: Wij ontgrendelen de kracht van je bedrijf.
 • Meer dan een adviseur: Een strategische partner.
 • More Than Finance: Meer dan een bedrijf. Het is een mindset.
“It’s going to happen
because I’m going to make it happen.”

Administratie

Boekhouding
Jaarwerk

Fiscaal

Belastingaangiften
Advies

Legal

HR & Personeelszaken
Juridisch

And more...

ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen

Laat ons weten wat je nodig hebt
en wij staan paraat om jou te helpen

Laat ons jouw zorgen uit handen nemen:

De complete zakelijke dienstverlening van More Than Finance

“I wonder what the poor people are doing…”

Het runnen van een middelgroot bedrijf is een complexe taak en er zijn veel aspecten om rekening mee te houden. Financiën, belastingen en juridische kwesties zijn slechts enkele van de vele uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Het kan moeilijk zijn om alle aspecten van je bedrijf te beheren en tegelijkertijd te zorgen dat het bedrijf blijft groeien. Maar je staat er niet alleen voor. More Than Finance biedt een uitgebreid pakket aan persoonlijke en deskundige diensten die jouw bedrijf vooruit helpen.

Van boekhouding tot fiscaal en juridisch advies, wij zijn er om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Ons team van deskundige en ervaren professionals is er om jouw bedrijf te helpen met alle financiële en juridische vraagstukken. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van boekhouding, belastingen en juridische kwesties zijn wij in staat om jouw bedrijf optimaal te ondersteunen.

Onze diensten zijn erop gericht om jouw bedrijf te ontzorgen. Wij zorgen ervoor dat de financiële administratie op orde is, dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en dat je belastingvoordelen optimaal benut worden. Zo kun jij je richten op waar jij goed in bent: het runnen van jouw bedrijf. Bovendien bieden wij altijd persoonlijk advies op maat, gebaseerd op jouw specifieke behoeften.

Laat ons jouw zorgen uit handen nemen en vertrouw op de expertise van More Than Finance. Onze complete zakelijke dienstverlening zorgt ervoor dat jij je kunt richten op het laten groeien van je bedrijf.

020 – 240 10 40

info@morethanfinance.nl

Wij zijn bereid te doen wat nodig is om voor jou het gewenste fiscale resultaat te behalen.

Ben jij bereid daarin te investeren?

"Heart is what separates the good from the great."

© All rights reserved

More Than Finance B.V. 2023

We hebben je naam en e-mailadres nodig om goed met je te kunnen communiceren. We verstrekken je gegevens nooit aan derden. Bekijk onze Privacyverklaring om te zien hoe we jouw gegevens verwerken.

Algemene Voorwaarden

MORE THAN FINANCE B.V. Gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75602717

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Gegevens en informatie

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Honorarium en betaling

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Vrijwaring

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever of More Than Finance aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door More Than Finance vervaardigde schriftelijke werken.
 1. More Than Finance: de wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 1. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan More Than Finance opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 1. Partijen: More Than Finance en opdrachtgever gezamenlijk.
 1. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van of door More Than Finance, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 1. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door More Than Finance uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Wanneer door More Than Finance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop More Than Finance de onderhavige voorwaarden toepast.
 1. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met More Than Finance in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door More Than Finance vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 1. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met More Than Finance gesloten overeenkomst in te stemmen.
 1. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en More Than Finance gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 1. More Than Finance is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van More Than Finance zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 1. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van More Than Finance binden More Than Finance niet.
 1. De prijzen in de aanbiedingen van More Than Finance zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een aanbieding van More Than Finance te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van More Than Finance.

Artikel 4. Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door More Than Finance verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat More Than Finance die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig in de door More Than Finance gewenste vorm en op de door More Than Finance gewenste wijze te verstrekken.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan More Than Finance verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 1. Opdrachtgever is gehouden More Than Finance onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, waaronder berichten van de Belastingdienst.
 1. More Than Finance heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 1. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor More Than Finance, ontstaan doordat opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 1. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal More Than Finance de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan More Than Finance verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. More Than Finance kan in verband met niet of niet correcte naleving door opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. More Than Finance is gehouden de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 1. More Than Finance bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. More Than Finance zal rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever betreffende de uitvoering van de opdracht. More Than Finance is echter in geen geval gehouden de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.
 1. More Than Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van More Than Finance wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 1. De door More Than Finance in acht te nemen wet- en regelgeving betreffende de uitvoering van de overeenkomst maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor More Than Finance voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren, waaronder de verplichtingen van More Than Finance uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Artikel 6. Honorarium en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden bij More Than Finance gangbare tarief en het aantal aan de opdracht gewerkte uren. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
 1. Het honorarium zal in beginsel telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd. More Than Finance is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door More Than Finance aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke More Than Finance maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,-. Voorts is More Than Finance bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten zolang More Than Finance geen volledige betaling heeft ontvangen.
 1. More Than Finance is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).

Artikel 7. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Opdrachtgever en More Than Finance kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 1. De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel More Than Finance als door opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 1. More Than Finance behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij More Than Finance na ontvangst van de betaling aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
 1. Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door opdrachtgever, heeft More Than Finance recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die More Than Finance redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan More Than Finance zijn toe te rekenen.
 1. Indien tot (tussentijdse) opzegging of ontbinding is overgegaan door More Than Finance, heeft opdrachtgever recht op medewerking van More Than Finance bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover deze overdracht van de werkzaamheden voor More Than Finance extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien More Than Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot tweemaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat More Than Finance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht in rekening heeft gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 6 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot tweemaal het facturatiebedrag over de laatste 6 maanden (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van More Than Finance is in ieder geval beperkt tot maximaal de daadwerkelijk door de verzekeraar van More Than Finance in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. More Than Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat More Than Finance is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van More Than Finance dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 1. More Than Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door opgelegde boetes.
 1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van More Than Finance.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart More Than Finance ter zake van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door More Than Finance ten behoeve van opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 1. Opdrachtgever is gehouden om More Than Finance zowel in als buiten rechte bij te staan indien More Than Finance wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is More Than Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van More Than Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. More Than Finance behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die mogelijk uit de werkzaamheden voortvloeien of op werken van More Than Finance rusten, alsmede eventuele bevoegdheden die in dit kader aan More Than Finance toekomen op grond van de wet.
 1. Alle door More Than Finance eventueel verstrekte bescheiden zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van More Than Finance worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden anders voortvloeit.
 1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van More Than Finance niet toegestaan gebruik te maken van beeldmerken, (handels)namen, logo’s en dergelijke van More Than Finance of door More Than Finance op haar werken aangebrachte aanduidingen waaruit het auteursrecht van More Than Finance blijkt te (doen) verwijderen of wijzigen.
 1. More Than Finance is gerechtigd op haar website alsmede in overige (externe) communicatie en media te verwijzen naar het bedrijf van opdrachtgever om de expertise en ervaring van More Than Finance aan te duiden en daarbij gebruik te maken van de (handels)namen, het logo en overige beeldmerken van opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en More Than Finance is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tot opdracht met More Than Finance.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.confirmo.nl/

Versie: 1 januari 2020

Privacyverklaring

More Than Finance B.V. statutair gevestigd te Amstelveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75602717, hanteert het volgende beleid ten aanzien van de bescherming van uw privacy:

More Than Finance B.V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt More Than Finance B.V. gegevens vast (naam en e-mailadres). More Than Finance B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van More Than Finance B.V. van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht More Than Finance B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij More Than Finance B.V. t.a.v. directie, Prof J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT  te Amstelveen of per e-mail aan info@morethanfinance.nl  met als onderwerp “Adresregistratie – More Than Finance B.V.”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar  info@morethanfinance.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: More Than Finance B.V. t.a.v. directie, Prof J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT  te Amstelveen. More Than Finance B.V. voldoet binnen zeven (7) werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.morethanfinance.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites als deze niet van ons zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@morethanfinance.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ons team is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Om de website beter te laten functioneren.
Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we wel en niet op deze website?

Cookies die we niet gebruiken
Op deze website maken we geen gebruik van sessie- of trackingcookies.
De cookies die we wel gebruiken staan hieronder beschreven.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:

 • We hebben verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
 • We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
 • We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
 • We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft More Than Finance B.V. uw IP gegevens geanonimiseerd door het laatste segment van uw IP adres op nul (0) te zetten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van andere websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media, denk aan het ‘liken’ via LinkedIn. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

we are hiring

Zoek jij een administratiekantoor waar hard werken en plezier hand in hand gaan? Wij ook! Kom ons team versterken als financiële topper.

Bij ons is er plek voor iedereen die zich thuis voelt in de wereld van finance. Dus, of je nu net uit de schoolbanken komt of al jarenlang ervaring hebt, wij horen graag van je!

Over ons:

Wij zijn een jong en dynamisch allround administratiekantoor met een leuke werksfeer en informele cultuur. Bij ons staan klanttevredenheid en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. We werken hard, maar hebben ook veel plezier in ons werk.

Wat wij vragen:

Heb jij feeling met administratie en wil je klanten ontzorgen en adviseren op financieel gebied? Zoek jij een bedrijf waar je jezelf kunt ontwikkelen? Dan ben jij wellicht de financiële topper waar wij naar op zoek zijn!

In deze allround financiële functie verwerk je de administraties van jouw eigen klanten uit verschillende branches. Je verzorgt de aangiften omzetbelasting, maakt tussentijdse overzichten en rapportages en bent het eerste aanspreekpunt voor de aan jou toegewezen klanten. Daarnaast stel je (onder begeleiding) jaarrekeningen samen en dien je de aangiften inkomstenbelasting in.

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Als onderdeel van ons team krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien binnen onze organisatie. Spreekt dit je aan en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan direct!

Ken jij iemand die goed in het team van More Than Finance zou passen?

Dan kun je deze vacature tekst delen via onderstaande share-knoppen.